เทศบาลตำบลบางขะแยง เทศบาลตำบลบางขะแยง Bangkhayaeng Subdistrict Municipality

ชื่อ
นางดวงตา เรืองสุข
ตำแหน่ง
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4
ชื่อ
นายวิชัย น้ำใส
ตำแหน่ง
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 3
ชื่อ
นางปทุมมรัตน์ ธรรมโม
ตำแหน่ง
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1
ชื่อ
นางจันทิมา เปลี่ยนนิกร
ตำแหน่ง
กำนันตำบลบางขะแยง,หมู่ 2
Share on Line
Share on Pinterest