เทศบาลตำบลบางขะแยง เทศบาลตำบลบางขะแยง Bangkhayaeng Subdistrict Municipality

วันที่ หมวดหมู่ รายการ
3 ก.ย. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียนวัดชินวราราม(เดือนกันยายน ๒๕๖๔ จำนวน ๒๑ วัน และช่วงปิดเทอม จำนวน ๒๑ วัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 ก.ย. 2564 ประกาศราคากลาง จ้างจัดทำที่เก็บของใช้แล้วเพื่อฆ่าเชื้อ จำนวน ๒ หลัง และที่เก็บขยะเพื่อฆ่าเชื้อ จำนวน ๑ หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 ก.ย. 2564 ประกาศราคากลาง จ้างปรับปรุงครุภัณฑ์(เปลี่ยตัวถังรถบรรทุกขยะ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 ก.ย. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างทำป้าย (บางขะแยง ร่วมใจ ป้องกัน COVID-๑๙) เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลบางขะแยง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 ก.ย. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างปรับปรุงครุภัณฑ์(เปลี่ยตัวถังรถบรรทุกขยะ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 ก.ย. 2564 ประกาศราคากลาง ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ถังขยะ) เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 ก.ย. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ถังขยะ) เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31 ส.ค. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31 ส.ค. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31 ส.ค. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก เช่าเครื่องถ่ายเอกสารเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานราชการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลบางขะแยง ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๔
31 ส.ค. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างเช่าเครื่องถ่ายเอกสารเพื่อใช้ในการปฎิบัติงานราชการของสำนักปลัด เทศบาลตำบลบางขะแยง ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31 ส.ค. 2564 ประกาศราคากลาง จ้างขุดลอกและดินเลนพร้อมเกลี่ยตกแต่งคัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31 ส.ค. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างขุดลอกและดินเลนพร้อมเกลี่ยตกแต่งคัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 ส.ค. 2564 ประกาศราคากลาง ซื้อสื่อการเรียนการสอน จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 ส.ค. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อสื่อการเรียนการสอน จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 ส.ค. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างเหมาตัดหญ้าพร้อมตัดแต่งกิ่งไม้เกาะกลางถนน สาย ๓๐๗ และบริเวณสะพานต่างระดับถนนปทุมธานีสายใน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 ส.ค. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุสำนักงานสำหรับใช้ในการปฏิบัติงานของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลบางขะแยง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 ส.ค. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของกองช่าง เทศบาลตำบลบางขะแยง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25 ส.ค. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะทำงานและเก้าอี้สำนักงาน) เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลบางขะแยง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25 ส.ค. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างย้ายเสาหอกระจายเสียงไร้สาย จุดที่3 บริเวณซอยมณีรัตน์ หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Share on Line
Share on Pinterest