เทศบาลตำบลบางขะแยง เทศบาลตำบลบางขะแยง Bangkhayaeng Subdistrict Municipality

วันที่ หมวดหมู่ รายการ
7 มี.ค. 2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างจ้างเหมายานพาหนะ(รถบัสปรับอากาศ) จำนวน 8 คัน (1วัน วันที่ 14 มีนาคม 61) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7 มี.ค. 2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อใช้ในเทศบาลตำบลบางขะแยง (ถุงขยะ, น้ำยาล้างจาน และน้ำยาเช็ดกระจก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7 มี.ค. 2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร (TOSHIBA) เพื่อใช้ในงานราชการของกองคลัง เทศบาลตำบลบางขะแยง จำนวน ๕ หลอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5 มี.ค. 2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย หมายเลขทะเบียน ๘๒-๑๑๖๗ ปทุมธานี จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 มี.ค. 2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างซ่อมแซมไฟฟ้าภายในตำบลบางขะแยง หมู่ที่ ๑-๔ ตำบลบางขะแยง อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี (เปลี่ยนโคมไฟพร้อมหลอด สตาร์ทเตอร์ บัลลาสต์ ออโต้เซลล์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 มี.ค. 2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ถังขยะ ขนาด ๑๒๐ ลิตร แบบมีล้อเลื่อน,ฝาปิด พร้อมสกรีนข้อความตามที่เทศบาลกำหนด จำนวน ๒๕ ใบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 มี.ค. 2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อโปรแกรม Windows ๑๐ ลิขสิทธิ์ เพื่อติดตั้งกับเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้กับงานพัฒนารายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลบางขะแยง จำนวน ๒ ชุด (ติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ รหัสครุภัณฑ์ ๔๑๖-๕๙-๐๐๗ และ ๔๑๖-๖๐-๐๐๕) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 มี.ค. 2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างติดตั้งเต็นท์กระโจมสีขาวหรือปั้นหยาพร้อมตกแต่งและติดตั้งระบบไฟฟ้าเพิ่มแสงสว่างและตกแต่งสถานที่ เพื่อเตรียมรับเสด็จและรับรองผู้เข้าร่วมงาน เนื่องในโอกาสสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงเสด็จทรงงานออกแบบผลิตภัณฑ์ ณ อาคารบริษัท สยามกลิตเตอร์ ๑๙๕๗ จำกัด จำนวน ๒ หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 ก.พ. 2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบางขะแยง ดังนี้ (๑) นมพาสเจอร์ไรส์ ชนิดถุง รสจืด ขนาดบรรจุ ๒๐๐ ซีซี (๒) นมยูเอชที ชนิดกล่อง รสจืด ขนาดบรรจุ ๒๐๐ ซีซี (เดือน มีนาคม ๒๕๖๑) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 ก.พ. 2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนอนุบาลวัดบางนางบุญ (เดือน มีนาคม ๒๕๖๑) ดังนี้ (๑) นมพาสเจอร์ไรส์ ชนิดถุง รสจืด ขนาดบรรจุ ๒๐๐ ซีซี (๒) นมยูเอชที ชนิดกล่อง รสจืด ขนาดบรรจุ ๒๐๐ ซีซี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 ก.พ. 2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนวัดชินวราราม (เดือน มีนาคม ๒๕๖๑) ดังนี้ (๑) นมพาสเจอร์ไรส์ ชนิดถุง รสจืด ขนาดบรรจุ ๒๐๐ ซีซี (๒) นมยูเอชที ชนิดกล่อง รสจืด ขนาดบรรจุ ๒๐๐ ซีซี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19 ก.พ. 2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างเหมายานพาหนะ (รถตู้) เพื่อรับ-ส่งผู้เข้าร่วมอบรมโครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานบุคลากรทางการศึกษา ครู และผู้ดูแลเด็กของเทศบาลตำบลบางขะแยง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ จำนวน ๑ คัน ในวันที่ ๒๑-๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19 ก.พ. 2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย เพื่อนำมาใช้ในการปฏิบัติงานของกองช่าง เทศบาลตำบลบางขะแยง (รองเท้าบูทเซฟตี้,ครอบตานิรภัย,ถุงมือผ้า,ถุงมือยางป้องกันไฟฟ้า,ถุงมือหนังสวมทับป้องกันไฟฟ้าและรองเท้าบูท PVC) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19 ก.พ. 2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย เพื่อนำมาใช้ในการปฏิบัติงานของกองช่าง เทศบาลตำบลบางขะแยง (รองเท้าบูทเซฟตี้,ครอบตานิรภัย,ถุงมือผ้า,ถุงมือยางป้องกันไฟฟ้า,ถุงมือหนังสวมทับป้องกันไฟฟ้าและรองเท้าบูท PVC) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19 ก.พ. 2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง (เครื่องดับเพลิงและอัดน้ำยาดับเพลิง) เพื่อใช้ในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 ก.พ. 2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะทะเบียน 82-2486 ปทุมธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 ก.พ. 2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะทะเบียน 82-5006ปทุมธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 ก.พ. 2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างซ่อมรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ทะเบียน บต9045ปทุมธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13 ก.พ. 2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวทางถนนพร้อมทางระบายน้ำซอยมณีรัตน์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
12 ก.พ. 2561 ประกาศราคากลาง ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเทศบาลตำบลบางขะแยง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Share on Line
Share on Pinterest