เทศบาลตำบลบางขะแยง เทศบาลตำบลบางขะแยง Bangkhayaeng Subdistrict Municipality

วันที่ หมวดหมู่ รายการ
2 พ.ย. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ HP Office jet ๗๑๑๐ สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานราชการของกองคลัง เทศบาลตำบลบางขะแยง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 พ.ย. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ HP Office jet ๗๑๑๐ สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานราชการของกองคลัง เทศบาลตำบลบางขะแยง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 พ.ย. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ(ห้องประชุมเทศบาลและห้องประชุมสภาเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 พ.ย. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ยางรถยนต์ จำนวน 6 เส้น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 พ.ย. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กฉ 43 ปทุมธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 พ.ย. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลางทะเบียน กต2540ปทุมธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 ต.ค. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 ต.ค. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุสำนักงาน( ตรายาง ทต.) จำนวน 3 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 ต.ค. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างเช่าเครื่องถ่ายเอกสารเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานราชการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลบางขะแยง ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 ต.ค. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุสำนักงาน(สำนักปลัด) โทรศัพท์ สำนักงาน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 ต.ค. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างเช่าเครื่องถ่ายเอกสารเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานราชการของสำนักปลัด เทศบาลตำบลบางขะแยง ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 ต.ค. 2564 ประกาศราคากลาง จ้างกำจัดขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลตำบลบางขะแยง (จ้างต่อเนื่อง 12เดือน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 ต.ค. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างกำจัดขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลตำบลบางขะแยง (จ้างต่อเนื่อง 12เดือน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 ต.ค. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างเช่าเครื่องถ่ายเอกสารเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานราชการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลบางขะแยง ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 ต.ค. 2564 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาสวนหย่อมและถนนด้านหน้าพระตำหนักซอยใจเอื้อพัฒนาและเกาะกลางถนนสาย307(ต่อเนื่อง2เดือน)
1 ต.ค. 2564 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างดูแลรักษาสวนหย่อมและถนนด้านหน้าพระตำหนักซอยใจเอื้อพัฒนาและเกาะกลางถนนสาย 307 (ต่อเนื่อง2เดือน)
1 ต.ค. 2564 ประกาศราคากลาง จ้างจ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาสวนหย่อมและถนนด้านหน้าพระตำหนักซอยใจเอื้อพัฒนาและเกาะกลางถนนสาย307(ต่อเนื่อง2เดือน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 ต.ค. 2564 ประกาศราคากลาง ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานราชการเทศบาลตำบลบางขะแยง จำนวน ๖ กอง (เบิกจ่ายตามบิลใบสั่งจ่ายของแต่ละกอง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 ต.ค. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างเหมาเครื่องปั่นไฟพร้อมเครื่องเสียงเพื่อใช้ที่ศูนย์พักคอยตำบลบางขะแยงจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 ต.ค. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างจ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาสวนหย่อมและถนนด้านหน้าพระตำหนักซอยใจเอื้อพัฒนาและเกาะกลางถนนสาย307(ต่อเนื่อง2เดือน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Share on Line
Share on Pinterest