เทศบาลตำบลบางขะแยง เทศบาลตำบลบางขะแยง Bangkhayaeng Subdistrict Municipality

วันที่ หมวดหมู่ รายการ
1 ต.ค. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างกำจัดขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลตำบลบางขะแยง (จ้างต่อเนื่อง 12เดือน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 ต.ค. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างเช่าเครื่องถ่ายเอกสารเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานราชการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลบางขะแยง ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 ต.ค. 2564 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาสวนหย่อมและถนนด้านหน้าพระตำหนักซอยใจเอื้อพัฒนาและเกาะกลางถนนสาย307(ต่อเนื่อง2เดือน)
1 ต.ค. 2564 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างดูแลรักษาสวนหย่อมและถนนด้านหน้าพระตำหนักซอยใจเอื้อพัฒนาและเกาะกลางถนนสาย 307 (ต่อเนื่อง2เดือน)
1 ต.ค. 2564 ประกาศราคากลาง จ้างจ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาสวนหย่อมและถนนด้านหน้าพระตำหนักซอยใจเอื้อพัฒนาและเกาะกลางถนนสาย307(ต่อเนื่อง2เดือน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 ต.ค. 2564 ประกาศราคากลาง ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานราชการเทศบาลตำบลบางขะแยง จำนวน ๖ กอง (เบิกจ่ายตามบิลใบสั่งจ่ายของแต่ละกอง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 ต.ค. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างเหมาเครื่องปั่นไฟพร้อมเครื่องเสียงเพื่อใช้ที่ศูนย์พักคอยตำบลบางขะแยงจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 ต.ค. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างจ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาสวนหย่อมและถนนด้านหน้าพระตำหนักซอยใจเอื้อพัฒนาและเกาะกลางถนนสาย307(ต่อเนื่อง2เดือน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 ต.ค. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานราชการเทศบาลตำบลบางขะแยง จำนวน ๖ กอง (เบิกจ่ายตามบิลใบสั่งจ่ายของแต่ละกอง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 ต.ค. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างเช่าเครื่องถ่ายเอกสารเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานราชการของสำนักปลัด เทศบาลตำบลบางขะแยง ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 ก.ย. 2564 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง กำจัดขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลตำบลบางขะแยง (จ้างต่อเนื่อง 12เดือน)
30 ก.ย. 2564 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนพร้อมปรับปรุงผิวจราจร ซอยมณีรัตน์4 หมู่ที่2
30 ก.ย. 2564 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนน ซอยมณีรัตน์(ริมคลอง) หมู่ที่ 2
30 ก.ย. 2564 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณเกาะกลางถนนสาย307 หมู่ที่ 4
30 ก.ย. 2564 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อรถตักหน้าขุดหลัง จำนวน 1 คัน
30 ก.ย. 2564 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อรถบรรทุก ดีเซล จำนวน 1 คัน
30 ก.ย. 2564 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาสวนหย่อมและถนนด้านหน้าพระตำหนักและซอยใจเอื้อและเกาะกลางถนนสาย307
28 ก.ย. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างเหมาจัดทำเว็บไซต์เทศบาลตำบลบางขะแยง เพื่อเป็นช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 ก.ย. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 2 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 ก.ย. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างทำแผ่นป้ายอะคริลิค ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบางขะแยง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Share on Line
Share on Pinterest