เทศบาลตำบลบางขะแยง เทศบาลตำบลบางขะแยง Bangkhayaeng Subdistrict Municipality

วันที่ หมวดหมู่ รายการ
11 ส.ค. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างซ่อมแซมไฟฟ้าภายในเขตตำบลบางขะแยง หมู่ที่ ๑-๔ อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11 ส.ค. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำหรับใช้ในเทศบาลตำบลบางขะแยง อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11 ส.ค. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในงานราชการของกองคลัง เทศบาลตำบลบางขะแยง อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11 ส.ค. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุสำนักงาน (สมุดลงนามถวายพระพรชัยมงคล) สำหรับใช้ลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11 ส.ค. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุสำนักงานสำหรับใช้ในการปฏิบัติงานของสำนักปลัด เทศบาลตำบลบางขะแยง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6 ส.ค. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง(ป้ายจราจรพร้อมติดตั้ง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6 ส.ค. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลบางขะแยง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4 ส.ค. 2564 ประกาศเชิญชวน จ้างออกแบบโครงการจ้างออกแบบก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์เทศบาลตำบลบางขะแยง โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
30 ก.ค. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างเช่าเครื่องถ่ายเอกสารเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานราชการของสำนักปลัด เทศบาลตำบลบางขะแยง ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 ก.ค. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างเช่าเครื่องถ่ายเอกสารเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานราชการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลบางขะแยง ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 ก.ค. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
23 ก.ค. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างขุดลอกวัชพืชและดินเลน (บริเวณคลองบางกระเท หมู่ที่ 1และบริเวณลำรางสาธารณประโยชน์ ซอยชุมชนวัดตลาดเหนือ หมู่ที่3) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 ก.ค. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกเครื่องพิมพ์) เพื่อใช้ในงานราชการของกองช่าง เทศบาลตำบลบางขะแยง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 ก.ค. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ Canon LBP ๖๒๓ CDW เลขครุภัณฑ์ ๔๗๘-๖๓-๐๐๐๑ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานราชการของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 ก.ค. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างติดตั้งซุ้มเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ 10 (จำนวน 2 จุด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 ก.ค. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างเหมาติดตั้งเต้นท์เพื่อรองรับผู้มารับริการฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 ก.ค. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างซ่อมแซมไฟฟ้าภายในเขตตำบลบางขะแยง หมู่ที่ ๑-๔ อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13 ก.ค. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุสำนักงาน (เสาธง) เพื่อใช้ในงานราชการของเทศบาลตำบลบางขะแยง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12 ก.ค. 2564 ประกาศราคากลาง จ้างเปลี่ยนตัวถังรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12 ก.ค. 2564 ประกาศราคากลาง ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนอนุบาลวัดบางนางบุญ (เดือน กรกฎาคม ๒๕๖๔ ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Share on Line
Share on Pinterest