เทศบาลตำบลบางขะแยง เทศบาลตำบลบางขะแยง Bangkhayaeng Subdistrict Municipality

วันที่ หมวดหมู่ รายการ
12 ก.พ. 2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ประกวดราคาจ้างโครงการเสริมสร้างความปลอดภัยทางจราจร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
12 ก.พ. 2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเทศบาลตำบลบางขะแยง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12 ก.พ. 2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างซ่อมแซมสายไฟเบอร์ออฟติกกล้องวงจรปิด ซอยพูลศรี หมู่ที่ ๑ ตำบลบางขะแยง อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9 ก.พ. 2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบางขะแยง จำนวน ๒๓ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6 ก.พ. 2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุก่อสร้าง (หินคลุก) เพื่อใช้ในการบำรุงซ่อมแซมถนนในส่วนที่สึกหรอเป็นหลุมเป็นบ่อและเทไหล่ทางในพื้นที่ตำบลบางขะแยง จำนวน ๒๒๘ ลบ.ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6 ก.พ. 2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อยางมะตอยใช้งานในการบำรุงซ่อมแซมถนนในส่วนที่สึกหรอเป็นหลุมเป็นบ่อ ถนนแตกร้าว ในเขตพื้นที่ตำบลบางขะแยง จำนวน ๒๐๐ ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5 ก.พ. 2561 ประกาศราคากลาง ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนวัดชินวรารามและโรงเรียนอนุบาลวัดบางนางบุญ ดังนี้ นมพาสเจอร์ไรส์ ชนิดถุง รสจืด ขนาดบรรจุ ๒๐๐ ซีซี (เดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 ก.พ. 2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างซ่อมแซมไฟฟ้าภายในตำบลบางขะแยง หมู่ที่ ๑-๔ ตำบลบางขะแยง อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี (เปลี่ยนหลอดไฟพร้อม หลอด สตาร์ทเตอร์ บัลลาสต์ ออโต้เซลล์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 ก.พ. 2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างขยายเขตไฟฟ้าภายในตำบลบางขะแยง หมู่ที่ ๑-๔ อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31 ม.ค. 2561 ประกาศราคากลาง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวทางถนนพร้อมทางระบายน้ำซอยมณีรัตน์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
31 ม.ค. 2561 ประกาศเชิญชวน ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวทางถนนพร้อมทางระบายน้ำซอยมณีรัตน์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
31 ม.ค. 2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนวัดชินวรารามและโรงเรียนอนุบาลวัดบางนางบุญ ดังนี้ นมพาสเจอร์ไรส์ ชนิดถุง รสจืด ขนาดบรรจุ ๒๐๐ ซีซี (เดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31 ม.ค. 2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบางขะแยง ดังนี้ นมพาสเจอร์ไรส์ ชนิดถุง รสจืด ขนาดบรรจุ 200 ซีซี (เดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 ม.ค. 2561 ประกาศราคากลาง ประกวดราคาจ้างโครงการเสริมสร้างความปลอดภัยทางจราจร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
30 ม.ค. 2561 ประกาศเชิญชวน ประกวดราคาจ้างโครงการเสริมสร้างความปลอดภัยทางจราจร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
26 ม.ค. 2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กง ๒๗๖ ปทุมธานี จำนวน ๑ คัน เพื่อใช้งานในสำนักปลัดเทศบาลตำบลบางขะแยง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26 ม.ค. 2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก วัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกเครื่องพิมพ์) เพื่อใช้ในงานราชการของกองช่าง เทศบาลตำบลบางขะแยง สำหรับเครื่อง ยี่ห้อ Hp Color Laserjet CP ๕๒๒๕ และ ยี่ห้อ Hp Laserjet ๓๓๙๐
26 ม.ค. 2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อใช้ในงานกองช่าง เทศบาลตำบลบางขะแยง ใช้ในงานต่างๆ ภายในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลบางขะแยง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 ม.ค. 2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุในการฝึกอาชีพ น้ำมันมะกรูดสมุมไพร เพื่อใช้การฝึกอบรมโครงการส่งเสริมอาชีพให้กับผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ในวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๑ จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 ม.ค. 2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างเหมายานพาหนะ (รถบัส) เพื่อรับส่งผู้เข้าร่วมอบรมศึกษาดูงานตามโครงการส่งเสริมอาชีพให้กับผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ในวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๑ ณ หออัครศิลปิน จังหวัดปทุมธานี และ พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จังหวัดปทุมธานี จำนวน ๒ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Share on Line
Share on Pinterest